SPOR #1 2018

SPOR 1 | 18 19 stressbelastninger i barnas liv, men ble be- handlet ut fra andre perspektiver. SVIKTENDE SAMARBEID OG SAMORDNING Det er første gang et offentlig utvalg konkret har gått gjennom noen av de alvorligste sakene om vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. - Når vi etter saksgjennomgangen, har sett så omfattende systemsvikt at vi kaller det svik mot barna, bør det føre til effektiv handling og omfattende tiltak for å trygge barna bedre. Et så ressurssterkt samfunn som vårt bør klare å beskytte barn bedre enn hva vi gjør i dag. Gjennomgang av saker og det øvrige kunn- skapsgrunnlaget, viser at sviktende sam- arbeid og samordning mellom tjenestene er årsaken til at det svikter i mange andre situa- sjoner. Bedre samarbeid og samordning både på et overordnet nivå, og for enkelttjenester er derfor ett av forslagene til utvalget. - Hva er de viktigste tiltakene Barnevolds- utvalget anbefaler? - Vi mener at en av de sentrale årsakene til svikt som ble avdekket i saksgjennomgangen, er manglende kunnskap og kompetanse i tjenestene. I rapporten foreslår vi en rekke til- tak for å bedre tjenestepersoners kunnskap og kompetanse når det gjelder vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn. Utvalget mener det er viktig å fremme forskning og kunnskap om vold, seksuelle overgrep og om- sorgssvikt mot barn på en systematisk måte. - Også forskning, tidligere offentlige utred- ninger og våre egne eksperterfaringer trekker i samme retning som enkeltsakene vi har sett på, understreker Luther. MÅ AVDEKKES TIDLIGERE Barnevoldsutvalget er tydelig: - Barna trenger bedre beskyttelse. Flere saker må avdekkes tidligere, og prinsippet om barnets beste må sikre maktesløse barn tett oppfølging og effektiv hjelp, poengterer Luther. - Fakta er på bordet. Med få unntak var risikoen for at barna kunne lide overlast åpenbar allerede før de ble født. Dette fordi foreldrene selv hadde vokst opp under skadelige forhold, eller hadde kjente problemer med rus eller psykisk lidelse. Vi kan nok en gang velge å lukke øynene, men det er på tide at tverrpolitisk enighet om at norske barn skal være verdens tryggeste, omsettes i handling. Forslag til tiltak • Utrede innføring av autorisasjonsord- ning for ansatte i barneverntjenesten • Samle forskning og kunnskaps- og kompetanseutvikling om vold mot barn som et eget område i regionale miljøer • Utvikle mer konkrete mål for hva barn og unge skal lære om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt og om hjelpe- apparatet • Sikre at foreldre og samfunnet generelt får mer kunnskap om konsekvenser av vold, seksuelle overgrep og omsorgs- svikt mot barn. Barnevoldsutvalget ønsker også å: • Legge frem en stortingsmelding om vold, seksuelle overgrep og omsorgs- svikt mot barn med jevne mellomrom • Utarbeide sektorvise mål og indikatorer for forebygging, avdekking og forhind- ring av vold, seksuelle overgrep og om- sorgssvikt mot barn • Innføre regionale innsatsteam som kan bistå tjenestene etter behov i kompli- serte saker • Kartlegge og evaluere bruken og nytten av ulike former for konsultasjonsteam, samt igangsette forsøk med to model- ler for team som evalueres fortløpende med siktemål om en lovfesting • Gjennomføre en ny evaluering av ord- ningen med barnehus, med siktemål om en lovfesting av barnehusenes virk- somhet.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=